Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • English (UK)
Home / Symptoms / FND Symptoms / Funkční třes

Funkční třes

Funkční třes (tremor) je nejčastěji se vyskytující funkční poruchou hybnosti.

Při funkčním třesu dochází k neovladatelnému roztřesení části těla, obvykle paže či nohy. Jedná se o důsledek chybného fungováním nervové soustavy, nikoliv průvodního neurologického onemocnění.

Funkční třes je někdy mylně pokládán za příznak Parkinsonovy choroby nebo jiné příčiny třesu, např. esenciálního tremoru.

Na rozdíl od zmíněné Parkinsonovy choroby je funkční třes způsoben reverzibilním problémem ve fungování nervové soustavy.

Znamená to, že se funkční třes může zlepšit a někdy i zcela vymizet, neexistuje však žádná „zázračná léčba“.

Jaké jsou příznaky funkčního třesu?

Třes/tremor je rytmický pohyb paže, nohy nebo jiné části těla, např. hlavy. Funkční třes se může v průběhu dne objevovat a zase mizet. Občas mohou být projevy až výrazně prudkého rázu a “rychlost” bývá měnlivá.

Přítomnost funkčního třesu může zcela znemožnit jakoukoliv činnost, jedná se o pohyby, které jsou neovladatelné (tj. jsou mimovolní).

Funkční třes často propukne zcela nečekaně a navíc se jeho intenzita může stupňovat. Může se projevit po některé z následujících situací:

 1. Poranění nebo bolestivost končetiny. Funkční třes se může objevit i jako součást komplexního regionálního bolestivého syndromu.
 2. Vedlejší jev v důsledku přítomnosti určitého lékařského problému, např:
  • jako vedlejší účinek medikace
  • poruchy vědomí  se záškuby
  • infekce s vysokou teplotou a třesavkou
 3. Po silném „úleku“ nebo panickém záchvatu
 4. Spolu s příznakem nazývaným „disociace“ (pocit odtržení od reality????), který může nastat i bez průvodního pocitu strachu
 5. Došlo k amplifikaci/zvýraznění již existující příčiny třesu, např. esenciálního tremoru

Jak se stanoví diagnóza?

Diagnózu funkčního třesu obvykle stanovuje neurolog. Může se jednat o náročný diagnostický proces, neboť je vyžadována odborná znalost mnoha druhů třesů vyvolaných neurologickými onemocněními, z nichž mnohé se vyskytují vzácně.

Následují příklady věcí, na které by se měl neurolog zaměřit při diagnostice funkčního třesu:

 1. Třes, který přechodně mizí nebo mění rytmus, když nepostižená část těla kopíruje předváděné pohyby. – !!!snad jsem to trefila správně, kdyžtak můžeme ještě zkonzultovat s T., doslovný překlad anglické verze by nedával smysl. Tento test se nazývá “test přejímání frekvence” (v angličtině “entrainment test”)
 2. Nepostižená paže (noha) jeví potíže při snaze provádět rytmický pohyb
 3. Období zcela bez třesu
 4. Proměnlivost frekvence třesu (změny “rychlosti” třesu)
 5. Třes se značně zhoršuje, když se vyšetřující pokouší držet třesoucí se část těla vyšetřovaného v klidu

“Vnitřní třes”

U lidí s FPH a dalšími funkčními poruchami či jinými neurologickými onemocněními je poměrně běžným jevem zažívat typ tremoru, který cítí “unitř”, ač navenek patrný není. Někdy se v takovém případě třes vyskytuje, ale je tak jemný, že je zrakem jen obtížně rozpoznatelný.

Vnitřní třes může být velice obtěžujícím a vědomí toho, že jej zažívají i jiní může mít pro trpící osobu velký význam. V kontextu FNP a jejich mechanizmů se u vnitřního třesu pravděpodobně také jedná o zesílení vnímání vnitřních signálů z těla a toho jak mozek zaznamenává pohyb.

Přítomnost jemného tremoru při předpažení obou ruk je normální. Označuje se jako fyziologický třes. Vnitřní třes se může objevit v reakci na uvědomění si existence a zaměření pozornosti na fyziologický třes – časem se tímto může amplifikovat, tedy zvýraznit.

Jak probíhá léčba?

Zde je odkaz na sekci webových stránek věnované terapii.

O důvěře k diagnóze

Pocit, že je diagnóza správná, má v terapeutickém procesu zásadní význam. Pokud Vám důvěra v diagnózu chybí, těžko budou níže rozepsané rehabilitační techniky úspěšné.

Pokud si myslíte, že funkčním třesem netrpíte, je doporučeno si uvědomit základy, na nichž byla diagnóza stanovena. Tedy měl/a byste vykazovat některé z výše uvedených klinických příznaků. Pokud si zkušenost s příznaky uvedenými výše skutečně uvědomujete, je dobré se zamyslet nad tím, co je důvodem odmítání.

Přítomnost stresu není podmínkou rozvoje funkčního třes. Funkční třes je dokonce nejnápadnější, když jsou lidé uvolnění nebo vlastně ani na nic zvláštního nemyslí. Pokud je příčinou Vašeho odmítání diagnózy to, že lékař zmínil možnou „souvislost se stresem”, mohlo dojít k nedorozumění. Jak víme, stres u mnoha pacientů s funkčním třesem příznaky vyvolává, ale u mnoha jiných ne. Pro diagnózu je tedy to, jestli stres byl či nebyl přítomen, nepodstatné.

Specifické fyzioterapeutické techniky

(S poděkováním Glennu Nielsenovi, fyzioterapeutovi z Institute of Neurology, Londýn)

Všechny níže zmíněné techniky je třeba procvičovat pravidelně a začít s mnohými z nich se zprvu může zdát velice těžké až nemožné. Jedná se o proces přeučení “chybného” návyku mozku, což není jednoduché.

 1. Snažit se vykonat volní třes “nad rámec” již existujícího třesu, např. pomocí švihových pohybů paží připomínajících dirigování orchestru. Následně změnit pohyby na rozsáhlejší a pomalejší až nakonec dojde k úplnému zastavení. Funkční třes může na chvíli ustat a pravidelné cvičení nad ním umožní získat lepší kontrolu.
 2. Pokusit se narušit rytmus funkčního třesu prováděním rytmického pohybu zdravou končetinou. Je vhodné poprosit někoho dalšího, aby předváděl rytmický pohyb např. klepáním prstů o sebe a tento pak kopírovat. Předvádějící osoba by měla začít se stabilním rytmem a následně jej zrychlovat a zpomalovat, což je náročnější na stíhání. Pokud se funkční třes na základě tohoto externího rytmu změní, je možné se pokusit o postupné zpomalování až úplné zastavení tremoru.
 3. Naučit se zatínat a relaxovat svaly. Funkční tremor často vzniká v důsledku toho, že jsou všechny svaly končetiny kontrahovány/zatínány najednou. Procvičování techniky nazývané “progresivní svalová relaxace” může pomoci s nabytím kontroly nad svalovou kontrakcí
 4. Sledování se v zrcadle při provádění uvedených technik může pomoci mozku vidět špatné a naučit se správné mechanismy.
 5. Pokud v sedě nekontrolovatelně “poskakuje” noha, je vhodné se snažit držet tuto nohu na podlaze co nejdéle. Mozek se tak učí registrovat správnou normální polohu této končetiny. Dále je možné klepat zdravou nohou ideálně za pomocí někoho dalšího, kdo rytmus tohoto pohybu udává a proměňuje. Další možností je zkusit si sednout jiným způsobem a oproti normálu jinak rozložit svoji váhu.

Zde jsou videa lékařů předvádějících entrainment test (test přejímání frekvence).

Video 1 + Video 2

Roper et al. How to use the entrainment test in the diagnosis of functional tremor. Pract Neurol 2013;13:396-398

Další možnosti léčby

Na sekci stránek věnované terapii jsou rozepsány další možnosti specifických léčebných metod. Funkční tremor má u části lidí velkou spojitost s úzkostí.

Často jsou úzkostné pocity úzce spjaty přímo se samotným třesem, vyvstávají otázky “co si bude myslet okolí”, “začnu se celý třást”, pocit trapnosti a další.

Ne všichni pacienti s funkčním třesem mají úzkost, pokud však ano, je důležitou součástí péče vyhledat možnosti léčby směřované k nabytí kontroly nad anxietou.

Někteří popisují, že se epizody třesu objevují v situacích kdy se nahromadí pocity napětí až závrati. Třes, ač mimovolní záležitost, v takové situaci pomůže docílit úlevy od těchto pocitů. Pokud se uvedená situace děje, je dobré o ni svému lékaři povědět.

Hypnóza

Třes se může hypnózou zlepšit, je také možné se naučit autohypnózu a aplikovat ji v domácím prostředí.